என்னைப் பற்றி

12.29.2012


«øÄø§À¡õ; ÅøÅ¢¨É§À¡õ; «ý¨É Å¢üÈ¢ø À¢Èó¾
¦¾¡ø¨Ä§À¡õ; §À¡¸¡ò ÐÂÃõ§À¡õ - ¿øÄ
̽Á¾¢¸ Á¡õ«Õ¨½ì §¸¡ÒÃòÐû §Á×õ
¸½À¾¢¨Âì ¨¸¦¾¡Ø¾ì ¸¡ø.

ല്ലൽപോം; വൽവിനപോം; അന്നൈ വയിറ്റിൽ പിറന്ത
തൊല്ലൈപോം; പോകാത്തുയരംപോംനല്ല
ഗുണമധിക മാംഅരുണൈഗ്ഗോപുരത്തുൾ മേവും
ഗണപതിയൈക്കൈതൊഴുതക്കാൽ.

ല്ലൽ പോകും; വൻവിന പോകും; അമ്മ വയറ്റിൽ പിറന്ന
തൊല്ല്ല പോകും; പോകാ തുയരം പോകുംനല്ല
ഗുണമധിക മരുണ ഗോപുരത്തുള്ളിൽ വാഴും
ഗണപതിയെ കൈതൊഴുതാൽ.
*************************************